HOME PAGE    |   ÜBER UNS    |    ANGABEN    |    KONTAKT    |    WEB-MAPPE
 DICHTUNGSELEMENTE

 BETONPUMPENKOLBEN UND ERSATZTEILE

  BETONPUMPENKOLBEN UND ERSATZTEILE

 KUPPLUNGEN

 VIBRATIONSKEILE

 MOTORBREMSKLOTZ

 SIEBKEILE

 SCHIEBERDICHTUNGEN

 SONDER PRODUKTION

 BETONPUMPENKOLBEN UND ERSATZTEILE  

 

REICH 
BETON POMPASI
WIBAU 
BETON POMPASI
SERMAK 
BETON POMPASI
PUTZMEISTER 
BETON POMPASI
CIFA 
BETON POMPASI
SCHWING 
BETON POMPASI
  D  
 ELBA-DRUETTA 
BETON POMPASI
WAITZEINGER  
BETON POMPASI
 YEDEK PARÇALAR
     

BETON POMPASI

Beton Pompalar?, “haz?r betonu” in?a edilmekte olan yap?lar?n gerekli yerlerinde kurulmu? olan kal?plara ula?t?r?p dökmek için kullan?lan i? makinalar?d?r. öncelikle pompa, dört ayak ile en yak?ndaki sert zemine sabitlenir. Daha sonra pompan?n arkas?na Beton Mikseri yana??r ve Beton Pompas?n?n haznesine; mikserin içindeki s?v? haldeki betonu bo?alt?r. Beton pompas?, haznesine dökülen betonu, içinde yer alan sevk silindir takozlar? sayesinde binalar?n üst katlar?na, yüksek yerdeki yap?lara veya beton mixerlerinin ya da tasiyicilarin ulasamayacaklari yerlere borular yard?m?yla pompalar. Mobil Beton Pompalar? bir kerede 70 metre yükse?e (uza?a) kadar beton basabilir.
Sabit ve mobil olmak üzere iki modeli vard?r. Mobil Beton Pompalar?, bir kamyon veya benzeri bir arac?n üzerine monte edilir. Bomlar?, pompan?n üstlerinde k?vr?lm?? ve kat kat vaziyette durmak zorunda oldu?undan, ula?abilecekleri maksimum kat yüksekli?i s?n?rl?d?r. Sabit pompalar?n menzilini ise sevk borular?na ekleme yaparak uzatabilirsiniz. Bu sebepten Sabit beton pompalar?n?n, hem menzili hem pompalama güçleri de daha fazlad?r .
Mobil Beton Pompalar?n?n, Sabit Beton Pompalar?na kar?? avantaj? da vard?r.Birincisi mobil yani istenilen yere rahatl?kla götürülebilmesi, ikincisi ise kolayca sabitlenebilmesidir.

Beton pompalama isi bittikten sonra, kauçuktan yap?lan temizleme topu (genelde turuncu renktedir) pompanin bir ucundan emilerek yada aynen beton pompalar gibi su ile birlikte pompalanarak pompanin borular? icinde kalan çimento artiklari temizlenir... bu islem genelde emilerek yapilir cunku pompalandigi takdirde temizleme topu cok ?iddetli bir sekilde pompan?n di?er ucundan firlar ve etrafa zarar verebilir. Kullan?lan sünger top kauçuktan yap?lmaktad?r. Bu yüzden bu topu adland?rmada; temizleme topu, sünger top, kauçuk top, sünger temizleme topu gibi isimler kullan?l?r.

Beton Pompalar?nda bas?lan betonun ç?k?? noktas?nda uç hortumu denilen parçalar bulunur. Bu uç hortumlar? 3,  4,  4.5,  6 gibi metrajlara ve kullan?ld??? yere göre tek flan?l? ve çift flan?l? uç hortumlar? olarak ayr?l?r. Çift Flan?l? uç hortumlar?; tek flan?l? uç hortumlar?n?n yeti?mekte yetersiz kald??? yerlerde, iki uç hortumunu birbirine ba?lay?p uzatma yapmak amaçl? kullan?l?rlar.

Beton pompalar?nda kullan?lan baz? yedek parçalar; bomlar?n birle?im yerlerinde beton s?zd?rmazl???n? sa?lamak için kelepçe contas? ad? verilen kauçuk parçalard?r. Pompan?n türüne ve kullan?c? tercihine göre kelepçe contalar? ikiye ayr?l?r. Dilli kelepçe contas? (contan?n orta k?sm?nda dile benzeyen bir parça bulunur) ve dilsiz kelepçe contas?. Borular bomlara boru alt takozu veya boru ba?lant? takozu denilen kauçuk parçalarla ba?lan?r, ki sars?nt?lar?n? boma vermemek amaçlanm??t?r.

Beton pompalar?n?n bir çok aksam? hidrolik parçalardan meydana gelir. Pompan?n bütün hareketli k?s?mlar?nda hidrolik aksam ve bu aksam?n içinde de s?zd?rmazl??? sa?lamakta kullan?lan birçok de?i?ik tip ve ölçüde keçe, o-ring gibi s?zd?rmazl?k elemanlar? kullan?lmaktad?r. Bu tarz keçe, yatak, o-ring gibi parçalar?n kullan?ld??? yere göre bir araya getirilip toplanmas?na “tamir tak?m?” denilir. Genellikle bom tamir tak?m? ve sevk silindiri tamir tak?m? olarak adland?r?l?rlar.
 

 

 
GÜLHAN Kauçuk Yedek Parça İmalat Ltd. Şti. -- 2009
 
Die beste Auflösung können Sie bei 1024 x 768 mit dem Internet Explorer 5.0 und Netscape Navigator 6.0 und neuere Browser erlangen.