HOME PAGE    |   ÜBER UNS    |    ANGABEN    |    KONTAKT    |    WEB-MAPPE
 
PRODUKTE

 

KULLANDI?IMIZ KAUTSCHUKSORTEN

ELASTOMER?K MALZEMELER

 
TAB?? KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Bükülmeli Vibrasyon Yast?klar?,Motor Ba?lant?lar?, Diyafram ?ml.
Özellik Yüksek Derecede Kopma ve Y?rt?lma Direnci, Yüksek Elastikiyet, Dü?ük Kal?c? Deformasyon ve Yay?lma Özellikleri
?i?me Dayan?m? S?cakl?k Çok Yüksek De?ilse Suda, Glikol Esasl? Ya?larda ?yi, Mineral Ya?lar, Gresler ve Mazotta Kötüdür.
Çal??ma S?cakl??? -60°C, +80°C Uzun Süre Yüksek S?cakl??a Maruz Kalan Tabü Kauçuk ?lk Önce Biraz Sertle?meden Sonra Biraz Yumu?ayabilir
 

BÜTAD?EN KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? V-Kay??? ve Bant ?malat?
Özellik A??nmaya Dayan?kl?,Yüksek Elastikiyet, Çok ?yi S?cakl?k Özellikler ve I??kta Bozulmaya Dayan?kl?.
?i?me Dayan?m? - 60°C, +100°C
Çal??ma S?cakl??? Suland?r?lm?? Asitlerde, Alkol ve Suda ?yi,Hidrokarbonlarda Kötüdür.
 

ST?REN-BÜTAD?EN KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Dinamik Parçalar ve Her Türlü Teknik Malzeme, Konveyör Bant ?ml.
Özellik A??nma,Ya?lanma ve Is?ya Dayan?m Özellikleri Tabü Kauçuktan Üstündür.
?i?me Dayan?m? Polar Olmayan S?v?lar, Çözücüler, Seyreltik Asit ve Bazlarda iyi Yak?t Ya?larda Kötü.
Çal??ma S?cakl??? -50°C, +100°C
 

ET?LEN-PROP?LEN-D?EN KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Radyatör ve Is?tma Hortumlar?, Beyaz E?ya Körük ve Contalar?, Konveyör Kay??lar?, Silindir Kaplama, Is?, I??k, Oksidasyona, Ozona, Ya?lanmaya ve Hava ?artlar?na Kar?? Mükemmel Dayan?m, ?yi Dielektrik
Özellik Ekstruryon Profil Sektörü ve Hava ?artlar?na Maruz Kalan S?zd?rmazl?k Bantlar?nda En ?yi Tercihtir.
?i?me Dayan?m? Sulu ve Konsantre Asit ve Alkalilerde, S?cak Suda, Buharda, Asitlerde, Oksitlendiricilerde ?yi, Aromatik, Alifatik ve Klorlanm?? Hidrokarbonlarda Kötüdür.
Çal??ma S?cakl??? S?cakl???: -50°C, +150°C'dir
 

BUT?L KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Sulama Hortumu, ?ç Lastik, Konveyör Kay???, Mekanik Parçalar
Özellik Çok Dü?ük Gaz Geçirgenli?i, Hava ?artlar?na ve Ya?lanmaya Kar?? ?yi Direnç, Dielektrik
?i?me Dayan?m? ?ok Emme Kabiliye~ti ve Is? Direnci Y ?i?me Dayan?m?: Asitle~e~ Bazlara, H Ya?lara ve Baz? Esterlere Kar?
Çal??ma S?cakl??? - 40°C, +124~C,
 

AKR?LON?TR?L-BÜTAD?EN KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Ya? ve Yak?t Dayan?kl?l??? Nedeni ?le; Conta ?malat?nda (0-Ring, S?zd?rmazl?k Contalar?, KUPPLUNGEN) , Hortum ?malat?nda (Benzin, Ya?, Pnömatik ve Hidrolik Hortumlar), Ba?lant? Elemanlar?, Vals Kaplamalar?, A??nmaya Dayan?kl? Parçalar
Özellik Mineral Ya?lar ve Fuel-Oilde ?i?meye Kar??, Esneklik, Dü?ük S?cakl?k Esnekli?i, Gaz Geçirgenli?i ve Kal?c? Deformasyon Özelliklerinin Önemli oldu?u Filzdichtunglerin Yap?m?nda Kullan?l?r. Bundan Dolay? NBR Polimeri, (ACN) içeri?i %18-38 aras? Çok ?yi Esneklik, Ya? ve Fuel-Oile Orta Derecede Dayan?m; %50 En Uygun Ya? ve Fuel Oil Dayan?m?; Kötü Dü?ük S?cakl?k Esnekli?i, Elastikiyet, Gaz Geçirgenli?i ve Kal?c? Deformasyon.
?i?me Dayan?m? Alifatik Hidrokarbonlarda, Propanda, Bütanda, Petrolde, Mineral Ya?larda, Greslerde, Grup HFA, HFB ve HFC'nin Yanmayan Hidrolik S?v?lar?nda, Bitkisel ve Hayvansal Ya? ve Greslerde, Hafif Kalorifer Ya?lar? ve Mazotta ?yi; Yüksek miktarda aromatik madde ihtiva eden petrol yak?tlar?nda orta; Aromatik Hidrokarbonlarda, Klorlanm?? Hidrokarbonlarda, Grup HFD'nin Yanmayan S?v?lar?nda, Esterlerde, Polar Solventlerde, Glikol esasl? Fren S?v?lar?nda Çok Dü?üktür.
Çal??ma S?cakl??? Kar???m Reçetesine Ba?l? Olarak -30°C, 100°C Aras?ndad?r ve K?sa Bir Periyot ?çin 130°C'ye Kadar Ç?kabilir. Özel Kar???mlarda Dü?ük S?cakl?k Esneklik Dayan?m? -55°C'ye ?nebilir.
 

KARBOKS?LL? N?TR?L KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? --
Özellik Kar???mlar? NBR Polimerinkine Benzer Fakat Dinamik Yorulman?n Önemli Oldu?u Ortamlarda Sürtünmelere Kar?? Davran?? Gösterecek ?ekilde Geli?tirilmi?lerdir.
?i?meDayan?m? --
Çal??ma S?cakl??? -23°C, +100°C dir.(K?sa Bir Peryot ?çin +130°C ye Ç?kabilir)
 

AKR?LAT KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Radyal ?aft Filzdichtungleri ve 0-Ring ?mali, Yüksek S?cakl?k ?steyen Kal?plamalar ve Ya? Katk?l? (Aktif Ya?) Silindir Kaplamalar?
Özellik Çok ?yi Ya?lanma, Ozon Direnci; ?yi Elastik Özellik, Dü?ük Gaz Geçirgenli?i.
?i?me Dayan?m? Mineral Ya?larda (Makine Ya??, Transmisyon Ya??, Atf Ya??) ?yi; Aromatik ve Klorlu Hidrokarbonlarda, Alkol, Fren Ya?? ve Yanmayan S?v?larda Kötüdür. S?cak Su, Buhar?, Asitler, Alkaliler ve Aminler Kauçu?u Bozar
Çal??ma S?cakl??? -25°C, +150°C dir.
 

S?L?KON KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Termik ve Elektrik Sektörü; Otomotiv Sektörü; G?da, T?p ve ?n?aat Sektörü; Savunma ve Güvenlik Sektörü
Özellik Yüksek Is? Dayan?m?, Dü?ük S?cakl?k Esnekli?i (?yi), Çok ?yi Dielektrik Özelli?i; Oksijen, Ozon ve D?? Etkenlere Kar?? Çok ?yi Dayan?kl?l?k ve daha önemlisi Fiziksel Özellikleri S?cakl?k de?i?iminden çok az etkilenir. Gaz S?zd?rmazl???n?n Oda S?cakl???nda Di?er Elastomerlerden Daha Yüksek Olmas? Özelli?i ; ?nce Diyafram ?malat?nda Tercih sebebidir. Oksijensiz Ortamlarda, Yüksek S?cakl?kta Dipolimerize Olarak Bozulu r.
?i?me Dayan?m? Mineral Ya?larda ve ?ç Fren Ya?lar?nda Orta, Dü?ük Molekül A??rl?kl? Esterlerde, Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlarda Kötüdür. 100°C'ye Kadar S?cak Suda Kullan??l?d?r .
Çal??ma S?cakl??? -60°C , +200°C dir. K?sa Peryot ?çin +230°C ye Kadar Dayan?r.Özel Kar???mlardan Yap?lm?? Parçalar -100 C'de K?r?lganl?k Göstermeyebilirler.
 

FLORO KAUÇUK (V?TON)
Kullan?m Alanlar? Havac?l?k ve Uzay Sanayi , Otomotiv Sanayi , Silindir Kaplamalar? Gibi Yüksek Pertormans Gerektiren Yerlerde Kullan?l?r.
Özellik Yüksek S?cakl??a Dayan?m? ve Kimyasal sa?laml?klar?d?r. Gaz Geçirgenlikleri Dü?üktür ve Vakumda Çok Az A??rl?k Kayb? Gösterirler. Yanmay? Geciktirebildi?i Gibi; I??kta Ozon ve Çatlama Dayan?m? Çok ?yidir. S?cak Suya ve Buhara Mükemmel Direnç Gösterir.
?i?me Dayan?m? Mineral Ya? ve Greslerde (Çok Katk?l? Bile Olsa), Mazotta, Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlarda, Yanmaya Dayan?kl? Baz? Hidrolik Ya?larda, Sentetik Haval? Motor Ya?lar?nda ?yi; Yanmaya Dayan?kl? Fren Ya?lar?nda Kötüdür.
Çal??ma S?cakl??? -20°C, +200°C'dir (K?sa Peryot ?çin +230 °C'dir) Özel Kar???mla -35°C, +230°C Olabilir.
 

POL?ÜRETAN
Kullan?m Alanlar?  
Özellik Yüksek Mekanik Dayan?m?, ?yi A??nma Dayan?m?, Geni? S?cakl?k Aral???nda Elastikiyet ve Yüksek Modülüs, Geni? Bir Alanda ?yi Elastikiyet Gösterirken Ayarlanabilir Sertlik (Poliüretan Gerilebilir, Yumu?ak Lastikle K?r?lgan Plastik Aras?ndaki Bo?lu?u Doldurabilir) Çok ?yi Oksijen ve Ozon Dayan?m?; Mineral Ya?larda, Greslerde, Suda, Su Ya? Kar???mlar?nda ?yi ?i?me Dayan?m?
?i?me Dayan?m? --
Çal??ma S?cakl??? -30°C-80°C (Mineral Ya?larda Yüksek Gereksinim Oldu?unda +100°C
 

KLOROBUTAD?EN (KLOROPREN) KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Hortum ?malat? (Yüksek Bas?nçl? Hidrolik ve Fren Hotumlar?), Otomotiv Sektörü (Conta Motor Takozlar?, Tamponlar, Membranlar), Silindir Kaplamalar?, Kimyasal Ya? ?çeren Tank Kaplamalar?, V -Kay?? ?malat?. Su ve Kimyasallara,Ya?lanmaya, Yanmaya, Orta Derecede; Ya?lara, Hava ?artlar?na ve Ozon Etkisine ,Parlamaya Kar?? ?yi Dirençleri ?le bilinirler. Dü?ük Gaz Geçirgenli?i Özelli?i Verir. Tekstil ve Metallere Yap??mas? Kuwetlidir
Özellik --
?i?me Dayan?m? Yüksek Anilin Noktal? Mineral Ya?larda, Greslerde, Dondurucuda ve Suda ?yi; Mineral Ya?larda, Petrol, ?zooktan Orta; Esterlerde, Ketonlarda Kötüdür
Çal??ma S?cakl??? - 45°C, +100°C (K?sa Bir Peryot ?çin +130°C'ye Ç?kabilir)
 

TERMOPLAST?K KAUÇUK
Kullan?m Alanlar? Mekanik Parçalar, Hortum, Otomotiv Parçalar?, T?bbi Malzemeler
Özellik Uzama ve Kopma Mukavemeti Verebilmekte, 35 Shore A ?le 45 Shore D Aras? Sertlikte Mamuller Üretilebilmektedir..
?i?me Dayan?m? --
Çal??ma S?cakl??? --
 

POL?TETRAFLORET?LEN (TEFLON)
Kullan?m Alanlar? --
Özellik Yüzeyi Kaygand?r ve D?? Etkenleri Uzakla?t?r?r. Tortu ve Art?klar?n Yüzeyde Al?konulmas? Sak?ncal? Olan Bütün Durumlarda Tercihen Kullan?l?r. Elektrik ?zolasyon Özellikleri Ola?anüstü ?yidir. Titre?im, S?cakl?k ve Hava ?artlar?ndan Hemen Hemen Hiç Etkilenmezler.
?i?me Dayan?m? --
Çal??ma S?cakl??? -200°C , +260°C dir. -200 C'nin Alt?nda Bile Biraz Esnekli?e Sahiptir.
 

POLYAM?D
Kullan?m Alanlar? --
Özellik Kuwet Özellikleri Daha Önce Aç?klad???m?z Maddelerden oldukça üstündür. Yüksek A??nma Dayan?m?, Dayan?kl? Yap?s?, Rutubet ve Kuruma Di?er Özelliklerdir. Bu Madde Her Çe?it Makine Parças? ?malinde (Di?li Çark, Düz Rulman ve K?lavuz Raylar?) ?malinde Kullan?lmaktad?r.
?i?me Dayan?m? --
Çal??ma S?cakl??? +140°C'ye Kadar Ç?kabilir
 

POL?V?N?L-KLOR?D
Kullan?m Alanlar? --
Özellik Körük, Pack?ng, Tapa, Soket ?malinde ve Hava Transferi ?le ?lgili Kal?plamalarda Tercihen Kullan?l?r
?i?me Dayan?m? --
Çal??ma S?cakl??? -35°C, +70°C'dir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜLHAN Kauçuk Yedek Parça İmalat Ltd. Şti. -- 2009
 
Die beste Auflösung können Sie bei 1024 x 768 mit dem Internet Explorer 5.0 und Netscape Navigator 6.0 und neuere Browser erlangen.